romulodl

RVI trend confirmation

romulodl Cập nhật   
Uses the RVI (Relative Volatility Index) to confirm trend. It focus on the direction of the RVI and not if it is above or below a certain level.

HOW to read the indicator:
  • Blue or value 1 = bull trend confirmation
  • Red or value -1 = bear trend confirmation
  • Gray or value 0 = choppy market

Combine this with another indicator in order to confirm whether a trend is starting.
Phát hành các Ghi chú:
v2. just updated using the original RVI trading view formula
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?