wielkieef

Get your trend [60MIN]


Hello

This bot looking great on every spot altcoin/usd pairs

BINANCE:BNBUSDT
BINANCE:ETHUSDT
BINANCE:LUNAUSDT
BINANCE:ADAUSDT
BINANCE:AXSUSDT
BINANCE:MATICUSDTI have the opportunity to introduce you to one of the best scripts I have ever created
this is basically a script that only works on Long and Close signals
the simplicity of this bot is unusual

Bot using 3 diffrent SMAs to find a trend direction

1) SMA 5
2) SMA 15
3) SMA 25

when all moving averages are greater than the current price then a basic long condition is created

the combination of these sma is quite close
this allows a better signal to adapt to the rapidly changing trend, which has proven to be extremely good with altcoins

Additionally, ADX , Volume and Cloud indicator are also used to open a new position


I used both the ATR supertrend and the cloud to catch the best exit moment
this script produces amazing results on different pairs depending on strong moves
for people who do not have the highest premium rank (the longest backtest)

will show what the profit looks like (2019.09-2022.04) :

btc - 1280%
eth - 6100%
sol - 1947%
ada - 1300%
matic - 7492%
axs - 4291%

.
.
.
.
.


Enjoy
Phát hành các Ghi chú: Your House, Your Rules ...

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?