Conchobhair

@WACC Volatility Weighted PUT/CALL Positions [SPX]

This indicator is based on Volatility and Market Sentiment. When volatility is high, and market sentiment is positive, the indicator is in a low or 'buy state'. When volatility is low and market sentiment is poor, the indicator is high.

The indicator uses the VIX as it's volatility input.

The indicator uses the spread between the Call Volume on SPX / SPY and the Put Volume .

This is pulled from CVSPX and PVSPX.

When volatility and put/call reaches a critical level, such as the levels present in a crisis or a sell off, the line will be green. See Sept 2015, 2008, and Feb 2018.

This level can be edited in the source code.


As the indicator is based on Put/Call, the indicator works best on larger time frames as the put/call ratio becomes a more discernible measure of sentiment over time.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?