Quangusa

Down/up trend indicator [QD] 12H FREE

The default 12H trade on the 30m frames, use Candles or Bars
The Heikin Ashi will be not effect
Can set the Timeframes are 1D frame trade 1H (24x is bester)

FREE FOR ALL.

Donate Ethereum: 0xA54d518aB1A928e9c0Ae8d4737cf26C8e595e5fA
Mã được bảo vệ
Tập lệnh này được xuất bản mã nguồn đóng và bạn có thể sử dụng nó một cách tự do. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ. Bạn không thể xem hoặc sửa đổi mã nguồn của nó.
Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?