earnSmartAlgorithm

RS.ROC | Relative Strength - Rate of Changes - 4CR CUP

For completeness of Relative Strength studies, the Relative Strength based on rate of changes ( ROC ) with weighting is coded and presented as well.

The RS . ROC is similar to the formulation of RS by IBD before rank among all the stocks in the market.

The lookback period is relaxed for customizing. Once you set the total lookback period, representing the 4Q, in the indicator, the other shorter lookback periods will be auto-calculated, namely, 1Q, 2Q, 3Q.

A simple moving average of the RS . ROC is also added for your easier analysis on the trend development of the strength.


To use it later at your charting later,
1. Favorite it;
2. Select from your favorite list.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?