Marcns_

M0PB (Momentum Pullback)

Long/short strategy that identifies extreme readings on the rsi as a *momentum signal*, unlike most RSI strategies the script will look to buy or sell the first pullback in the direction of the extreme RSI reading.

Enters positions on the first pullback to the 5ema(low)/ 5ema(high) and exits at rolling 12 bar high/ low. The rolling high/ low feature means that if the price enters into a prolonged consolidation the profit target will begin to reduce with each new bar. The best trades tend to work within 2-6 bars.
Built for use on 5 min intervals on FX, Indexes, and Crypto. Lower than 5 minute time frames tend to be noisier and mean more commissions and a higher risk of slippage so the suggested timeframe is 5 mins. 

Hard stop is X ATR (users can experiment with this) from the position entry price. This can be adjusted in user inputs.

There is a lot of slack left in entries and exits but the overall strategy is fairly robust across timeframes and markets and has between 60%-70% win rate with larger winners.
Signals that occur from economic news volatility are best avoided.

Former rates & index prop trader, now mostly crypto.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?