Fontiramisu

Resistance/Support Indicator - Fontiramisu

Fontiramisu Premium Cập nhật   
Indicator showing resistances and support, based on pivots location

When a new pivot location is near from a resistance/support the latter gains weight.

You can modify multiple parameters :
  • Nb Max res/sup : Define the number max res/sup to keep in our res/sup history array. The greater it is the older bar index will be taken.
  • Nb show res/sup : Define the number of res/sup to be drawn.
  • Min weight shown : Define min res/sup weight to be shown. Weight is used to measure strengh of res/sup.
  • % range stack : Define price percentage change required to stack a pivot into an existing res/sup. Default is 0.015 = 1.5%.

Pivots are calculated with deviation parameter to validate with more precision.

Fontilab Library is used to code this indicator.
Phát hành các Ghi chú:
  • Added table display functionality: you can now see the weight of your top res/sup in the bottom right corner.
  • The calculation has changed a little to avoid multiple res/sup at the same price.
  • Default parameters changed to be more relevant but you are encouraged to find the most effective combo.
  • Bug fix.
Phát hành các Ghi chú:
Bug Fix
Phát hành các Ghi chú:
  • Bug Fix
  • Change line style

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?