LonesomeTheBlue

RSI Tops and Bottoms

Hello Traders

This script finds Tops when RSI is in overbought area or Bottoms when RSI is in oversold area and checks the divergence between them. it checks divergence at tops/bottoms after RSI exited from OB/OS areas.

You can change overbought / oversold levels.
You can limit the time that RSI is in OB/OS area with the option "Max Number of Bars in OB/OS"
you can set the minimum/maximum distances between Tops/Bottoms with the options "Min Number of Bars between Tops/Bottoms" and "Max Number of Bars between Topss/Bottoms"
and you can set the color and line widths as you wish.

These tops or bottom must be sequential, means there mustn't be another top while checking tops or bottom while checking bottoms between them.

in next example you can see valid and invalid bottoms:

After you got signal then you better use Stop Order, a few pips higher than the high of colored candle for long positions, (vise versa in short positions). so you may escape from traps. ("Stop order" is filled when the price reached a pre-specified price. for example the price is now 10.0 and you set Buy Stop Order at 11.0 then if price reaches 11.0 then your buy order get filled. you can put stoploss a few pips lower than the low of colored candle or you can use ATR to decice stoploss level. how you wish)

For example in following screenshot you can see that buy stop order was not filled and you didn't take long position.


Enjoy!
Phát hành các Ghi chú: transp removed.
Phát hành các Ghi chú: updated
Phát hành các Ghi chú: options organized

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?