StCogitans

Surface waves

Price change indicator in the form of diagonal rows.

The calculation is based on the percentage or tick deviation of the price movement (indicated in the "Deviation" parameter), which is displayed on the chart in the form of rows.

The row consists of the base middle line, upper and lower limits:
- The middle line is the basis for the upper and lower limits of the current row.
- The upper and lower limits are deviations from the base middle line of the current row.

The base middle line is equal to the upper or lower limits of the previous row (if the price changes rapidly in one time interval, then the base middle line of the current row is greater than the upper limit of the previous row or less than the lower limit of the previous row by an equal number of deviations depending on the direction of price movement). At the beginning of the calculation, the base middle line is equal to the initial value of the first row.

The "Quantity" parameter determines the deviation for the upper or lower limits depending on the direction of the price movement, and the "U-turn" parameter determines the deviation for changing the direction of the price movement.

The rule for constructing a new row:
- The "Limits" parameter accepts, depending on the choice, the price of high, low values or the closing price from the time interval of the chart.
- When the price reaches the upper or lower limits of the row and goes beyond them, a new row is formed with the same parameters for deviation of the upper and lower limits from the base middle line, depending on the direction of price movement.

By adjusting certain deviations, you can clearly see the local trend and reversal points on the chart.
A simple and useful tool for tracking the direction of the price.

Thanks for your attention!
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?