TrendCrypto2022

Support/Resistant Zone (Simple)

The concepts of trading level support and resistance are undoubtedly two of the most highly discussed attributes of technical analysis .
Support is a price level where a downtrend can be expected to pause due to a concentration of demand or buying interest. As the price of assets or securities drops, demand for the shares increases, thus forming the support line. Meanwhile, resistance zones arise due to selling interest when prices have increased.


There are many ways to identify support and resistance zones. This indicator is a simple method to identify them. Support/Resistant zones will draw basing on the size of the wick for candles, which are Pivots High/Low before.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?