dman103

Price/Volume Value Histogram

dman103 Premium Cập nhật   
An interesting implementation of mine to measure an asset changes based on asset price velocity and volume velocity. The indicator acts as asset value calculator. Long and Short.

==Points System Rules==

UPTRENDING
If Current Close is higher than previous Close and Current Volume is bigger than previous Volume: Adds Close Points and Volume Points
Otherwise check
If Current Close is higher than previous Close: Adds Only Close Points

DOWNTRENDING
If Current Close is lower than previous Close and Current Volume is bigger than previous Volume: Reduces Close Points and Volume Points
Otherwise check
If Current Close is lower than previous Close: Reduces Only Close Points

==Plotting==
Result of the values are summed up to a histogram.
Obviously on increasing prices and volume the histogram will be above zero line and on the Bullish side (green color), otherwise, on the Bearish side (red color).

You can't cheat the price movement, it's just what it is.
Optional to smooth it by EMA (set to true by default).

Like if you Like and Enjoy!
Follow for upcoming indicators.
Phát hành các Ghi chú:
Updated description.
Phát hành các Ghi chú:
Added volume percentage factor - higher the value the less volume will affect histogram (0- normal, 100 - disable volume effect)
Fixed bug when high volume would cause an histogram peek.
Phát hành các Ghi chú:
Bug fix for lower histogram value.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?