A modified RSI script with a a slight modified net volume formula
red is bearish
green is bullish
just attempt to make the RSI more easy and better to use
best entry is when green bellow 30
and vice versa when red start to cross down the 70
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận

Thank You so much!!!
Phản hồi
Nice
Phản hồi
Thank You so much for mod this formula of RSI
unique!

Keep it up my friend, appreciated <3
Phản hồi
Long time.
Phản hồi