gshedge63

The Ganesh Trend

gshedge63 Cập nhật   
The Ganesh Trend is an indicator developed by Ganesh to help Traders to identify potential trend showing candle .This indicator identifies bullish and bearish candle with some specific rules. This gives fair idea of direction of market .It is very helpful if you use it on Nifty 50 index . Candlestick developed by me is my original work . It is very helpful for new traders looking for proper entry and exit . It has stop loss and target as well . red dot shows the stop loss and green dot shows the target . taking 2-3 trades a day is good . Thank You . NSE:NIFTY
Phát hành các Ghi chú:
Targets have changes and some measuring values have been changes.
Phát hành các Ghi chú:
In this version i have changed the sl for non target candles and reduced the size of arrow shape
Phát hành các Ghi chú:
In this version i have excluded big size candle which appears at the start of the day and in volatility.
Phát hành các Ghi chú:
In this version i have changed the parameters of candle size
Phát hành các Ghi chú:
In this version i have changed the size of candle slightly.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?