Sonarlab

Sonarlab - Imbalance Finder

Sonarlab Cập nhật   
This simple tool will allow you to quickly see where there is imbalance in the market.
Options to either keep or remove mitigated imbalances, as well as a display limit so your chart doesn't get cluttered.
Phát hành các Ghi chú:
v1.0.1
- Added Gaps as Imbalances
- Added an option to change the width of the boxes
- Added Alerts

Get Instant Access Now!
to.sonarlab.io/tv

Discord: discord.gg/7ks8hzBAKr
Guides: to.sonarlab.io/guide
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?