DuongTuanAnhe

Stoch & RSI Combination

59 lượt xem
3
Combine 2 common indicators Stochastic and RSI into one chart. Useful for confirming overbought, oversold or trend confirmation.
- When the stochastic and RSI lines are green: the oversold situation is confirmed.
- When the stochastic and RSI lines are red: the overbought situation is confirmed.
Mã được bảo vệ
Tập lệnh này được xuất bản mã nguồn đóng và bạn có thể sử dụng nó một cách tự do. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ. Bạn không thể xem hoặc sửa đổi mã nguồn của nó.
Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận