dysrupt

Multi Range Pivots


Multi Range Pivots works by recognizing the high and low of the timeframe selected and plotting range high to MEAN averages and range low to MEAN averages.

This is essentially the VWAP pivots updated to include not only VWAP as a MEAN, but also SMA , EMA , VWMA , DEMA , TEMA , TRIMA, KAMA , MAMA , T3, H/L basis and Donchian basis.
Also, with high and low no longer repainting, I was able to add true reliable signals.

Enjoy

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?