ShanghaiCrypto

Simple Alt Coin Strategy - EMA and MACD w/Profit and Stop

This script prints BUY and SELL signals based on settings you input. I use it to save time while scrolling through charts deciding what alts I want to look at.

BUY SIGNALS
Positive EMA Crossover
Positive MACD Crossover
Single Candle Gains

SELL SIGNALS
Profit Capture
Stop Loss

I don't trade based just on the BUY or SELL from this strategy, but I have found that these indicators do very well well looking at the large cap alt coins. It backtests well.

Default Settings EMA 5/12/50, MACD 9/12/26, Single Candle Gain 10%, Stop 10%, Profit Capture 45%

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?