alexjvale

Delta Agnostic Correlation Coefficient

alexjvale Cập nhật   
Visually see how well a symbol tracks another's movements, without taking price deltas into account.

For example, a 1% move on the index and a 5% move on the target will return a DCC value of 1. An index move of 0.5% on the index and a 10% move on the target will also return a DCC value of 1. The same happens for downward moves.

The SMA value can be set to smooth the curve. A larger value creates a smoother curve.
Phát hành các Ghi chú:
Implemented new default index.
Phát hành các Ghi chú:
Update cover chart and title.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?