ochlocracy

Linear Regression 123

879 lượt xem
87
Linear Regression at 1/-1, 2/-2 3/-3 deviations.
Phát hành các Ghi chú: Removed old comments.
Phát hành các Ghi chú: BUGFIX: Prints Pearson's R only once at the basis.
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận