Chikamoto

Asynchronous Bollinger Bands - Async BB

This indicator allows you to draw Bollinger bands using higher timeframes.

Note: The timer of your Bollinger Bands must be a multiple of the current chart of the chart.
For example: If your chart is 4 h and you set the sync value to 3, the Bollinger Bands will be drawn with a 12H time frame. 3 * 4H = 12
If the sync is equal to 1, normal Bollinger bands are drawn and will be no different from the normal Bollinger band .

Using this indicator may be appropriate for fractal perspectives.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?