Lij_MC

Auto Pivot Points

This indicator plots a Pivot Point and 3 Support and Resistance lines that automatically adapt to the Timeframe
These can also be plotted against a Custom Timeframe
Phát hành các Ghi chú: Added Daily Open Plot
Phát hành các Ghi chú: Removed Open - Now Plots Yesterdays Close and Yesterdays High and Low
Added Alerts
Phát hành các Ghi chú: Now Shows Support and Resistance based on volume at fractal (thanks to synapticex)
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?