elnoelio

All_Props - non weighted currency indices for major fx pairs

elnoelio Cập nhật   
All_Props - non weighted currency indices for major fx pairs

  • Quickly gauge major fx currency flows in one indicator
  • Extra use: 2 instances can be combined in the same indicator window to compare just the base currency vs the inverted quote currency. Note: You will need to set one of the instances to 'Only display base currency' and the other to 'Only display inverted quote currency' if you wish to use it in this manner. One of the instances should also have tradingview scaling set to 'Pin to Scale -> No scale fullscreen'
  • If you wish to update the indicator with new currency values then make a personal copy and update the 'Index Formulas: Copy and paste formulas here' section
Phát hành các Ghi chú:
  • Code tidy up: Removed unnecessary calls to 'lookahead=barmerge.lookahead_on' in the security function
Phát hành các Ghi chú:
  • Fixed typos in input options
Phát hành các Ghi chú:
  • Input options tweaked for user clarity and speed. Full enablement/disablement options still available via the 'Style' tab.
Phát hành các Ghi chú:
  • Removed labels when used in "dual mode" due to scaling/anchoring concerns. Will revisit this in the future. Users can still reference the colour scheme in this mode by clicking the indicator's 'Settings' button and viewing the Style tab.
Phát hành các Ghi chú:
  • No new functionality - just a code cleanup. Extracted color assignments out to their own variables.
Phát hành các Ghi chú:
  • No new functionality - just a code cleanup. Extracted color assignments out to their own variables.

Tip: Turn off labels if you notice squashed indices or scaling problems. Colours can still be quickly referenced in the 'Style' section of the indicator settings.
Phát hành các Ghi chú:
========== Usage Suggestion ==========

1) Disable labels on the indicator
2) Right click on the scale toolbar -------------->
3) Set the following to true:
• 'Percent'
• Labels -> 'Indicator Name Label'
• Labels -> 'Indicator Last Value Label'
• Labels -> 'No Overlapping Labels'
Phát hành các Ghi chú:
-
Phát hành các Ghi chú:
-
Phát hành các Ghi chú:
-
Phát hành các Ghi chú:
  • Tweaked scaling issue when using in dual mode
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?