CryptoShoots

BTC-Trend


BTC-Trend

BTC-Trend is a technique that shows how much BTC is dominating the market and it's effect over the whole Crypto Market.


*** Features

* Color grading to show you the Increase of domination effect (Green).

* Color grading to show you the Decrease of domination effect (Red) .

* Better understanding to the market ,and that will help you with a very good timed trades at the best trading times .

/////////////////////////////////////////////


*Note

Special thanks for Lazybear for his momentum algorithm .
Mã được bảo vệ
Tập lệnh này được xuất bản mã nguồn đóng và bạn có thể sử dụng nó một cách tự do. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ. Bạn không thể xem hoặc sửa đổi mã nguồn của nó.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?