Joekenstein7

J-Automation

Joekenstein7 Cập nhật   
Just a simple automation for FX trading.

This strategy goes long if the MACD histogram and the MACD momentum are both above zero and the fast MACD moving average is above the slow MACD moving average. As additional long filter the recent price has to be above the SMA 200. If the inverse logic is true, the strategy goes short.

Phát hành các Ghi chú:
Just a simple automation for FX trading.

Go long if above the SMA 200. If the inverse logic is true, then go short.

Semaphore Signal Level channel is use to open entry. Alerts will be sent when the SSL Up and SSL Down met.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?