loxx

HMA Slope Variation [Loxx]

loxx Premium Cập nhật   
HMA Slope Variation is an indicator that uses HMA moving average to calculate a slope that is then weighted to derive a signal.

The center line

The center line changes color depending on the value of the:

  • Slope
  • Signal line
  • Threshold

If the value is above a signal line (it is not visible on the chart) and the threshold is greater than the required, then the main trend becomes up. And reversed for the trend down.

Colors and style of the histogram

The colors and style of the histogram will be drawn if the value is at the right side, if the above described trend "agrees" with the value (above is green or below zero is red) and if the High is higher than the previous High or Low is lower than the previous low, then the according type of histogram is drawn.

What is the Hull Moving Average?
The Hull Moving Average ( HMA ) attempts to minimize the lag of a traditional moving average while retaining the smoothness of the moving average line. Developed by Alan Hull in 2005, this indicator makes use of weighted moving averages to prioritize more recent values and greatly reduce lag.

Included
  • Alets
  • Signals
  • Bar coloring
  • Loxx's Expanded Source Types
Phát hành các Ghi chú: Updated default inputs.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?