LuxAlgo

Trendlines with Breaks [LuxAlgo]

To complete our previous work on breakouts with pivot point-based levels, we introduce an indicator returning pivot point based trendlines with highlighted breakouts. Users can control the steepness of the trendlines as well as their slope calculation method.

The indicator also includes integrated alerts for trendlines breakouts.

Settings

  • Length: Pivot points period
  • Slope: Slope steepness, values greater than 1 return a steeper slope. Using a slope of 0 would be equivalent to obtaining levels.
  • Slope Calculation Method: Determines how this lope is calculated.
  • Show Only Confirmed Breakouts: Only shows confirmed breakouts when enabled.

Usage

Any valid trendlines methodology can be used with the indicator, users can identify breakouts in order to infer future price movements.


Break labels highlight breakouts and are delayed by length bars (with the exception of breakouts with the dashed trendlines which are not delayed). By default the indicator shows any breakouts, toggling on "Show Only Confirmed Breakouts" will allow showing only significant ones. Note that this will not affect breakouts with the dashed trendlines .

The calculation method of the slope greatly affects the trendline's behaviors. By default, an average true range is used, returning a consistent slope amongst trendlines . Other methods might return trendlines with significantly different slopes.

Stdev makes use of the standard deviation for the slope calculation, while Linreg makes use of the slope of a linear regression .


The above chart shows the indicator using "Stdev" as a slope calculation method. The chart below makes use of the "Linreg" method.

Phát hành các Ghi chú:
Minor changes.

Get Access to LuxAlgo indicators: luxalgo.com

Join our 100k+ community: discord.gg/lux

All scripts & content provided by LuxAlgo are for informational & educational purposes only. Past performance does not guarantee future results.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?