yatrader2

FIR Hann Window Indicator (Ehlers)

From Ehlers' Windowing article:

"A still-smoother weighting function that is easy to program is called the Hann window. The Hann window is often described as a “sine squared” distribution, although it is easier to program as a cosine subtracted from unity . The shape of the coefficient outline looks like a sinewave whose valleys are at the ends of the array and whose peak is at the center of the array. This configuration offers a smooth window transition from the smallest coefficient amplitude to the largest coefficient amplitude."

Ported from: { TASC SEP 2021 FIR Hann Window Indicator } (C) 2021 John F. Ehlers
Stocks & Commodities V. 39:09 (8–14, 23): Windowing by John F. Ehlers
Original code found here: traders.com/Document.../09/TradersTips.html
FIR Chart: traders.com/Document...TT-Tradestation1.gif
ROC Chart: traders.com/Document...TT-Tradestation1.gif

Ehlers style implementation mostly maintained for easy verification.
Added optional ROC display.

Style and efficiency updates + Hann windowing as a function coming soon.

Indicator added twice to chart show both FIR and ROC .
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?