boitoki

FX Market Sessions

boitoki Premium Cập nhật   
FXマーケットの時間帯ごとに枠で囲むインジケーターです。
60分足以下で有効となります。
Phát hành các Ghi chú:
 • 1分足ではエラーになるので、3分足以上を有効とするよう変更しました
 • 色をいくつか追加しました
Phát hành các Ghi chú:
- Added a feature "Show New High/Low of Its Sessions?"

セッション内で高値安値の更新があったところに背景色をつけられるよう追加しました。
Phát hành các Ghi chú:
 • Added a feature "Selecting the Rectangle Line Style".
 • Changed: "New High/Low Backgrounds is changed to works on realtime only".
Phát hành các Ghi chú:
 • Changed the fixed session times and labels to input
 • Added Fibonacci lines
 • Removed a switch of realtime, always painting in realtime
Phát hành các Ghi chú:
 • Added Opening Range option.
 • Removed New High/Low Background colors option.
 • Removed Fibonacci lines option.

  This Opening Range High and Low is calculated at 30 minutes from the market started.
Phát hành các Ghi chú:
Modified what drawing lines was not well.
Phát hành các Ghi chú:
 • Added an option that set color of each sessions.
 • Added the alerts when session is started and ended.
 • And added some options.
Phát hành các Ghi chú:
Using `box.new()`
Phát hành các Ghi chú:
Phát hành các Ghi chú:
 • Added an option "Opening range's lookback periods"
 • Added alerts "Opening range breakout" (and Its visualization).
Phát hành các Ghi chú:
Modified (added `max_bars_back` in study funcsion)
Phát hành các Ghi chú:
 • Added an option "Extends Forwards"
 • Added an option "Show history"
 • Removed an option "Background colors". If you want no background, set the "Background opacity" to 100.

Example 1
When the "Extends Forwards" is checked.
(and in this case "Show history" is always unchecked.)

Example 2
When the "Show history" is unchecked.
Phát hành các Ghi chú:
Changed the default settings.
 • The "Extends forwards" is unchecked on default.
Phát hành các Ghi chú:
 • Changed to be able to set "Extends" for each section
 • And you can choice "Extends" or "Extends + End line"
 • Removed an option "Show History"
 • Added an option "Opening Range Line Style"
 • Could be displayed on 1 min TF

Example:
The blue one is that selected "Extends + End line".
The red one is that selected "Extends".
Phát hành các Ghi chú:
 • Solved the alert message 'get_posTopAndBottom...'
 • Added an option "Fibonacci lines" (Experimental feature)
 • Moved an option "Opening Range"

Example: Fibonacci lines
Phát hành các Ghi chú:
 • Solved the study error. (Added "max_lines_count")
Phát hành các Ghi chú:
 • Migrated to Pine script v5.
 • Added an option "Progress".
 • Added a changed value on labels.
 • Opening range's style changed.
Phát hành các Ghi chú:
 • Changed the closed icon.
 • Changed to prevent negative values from entering the bracket.
Phát hành các Ghi chú:
Added the "HTF Candles"

Example:
Phát hành các Ghi chú:
Added an options "Display" and "Extend" on the HTF Candles.
You can choose between "Only today", "Only previous day", and "All".
The "Extend" option is only applied when you select "Only previous day".

Example:
Phát hành các Ghi chú:
Added an option "Display" on HTF Candle.
You can choose to display "Close-Open only", "High-Low only", or "Both".
Phát hành các Ghi chú:
Changed the minimum line thickness from 1 to 0.
Phát hành các Ghi chú:
 • Changed the method of calculating the x-coordinate of a box.
 • Removed the HTF (It plan to move on to other indicator)

Phát hành các Ghi chú:
Removed an options 'Closed icon'.
This is not necessary since the box is always displayed until the end time.
Phát hành các Ghi chú:
Added the options "Oscillator mode".

Example:
Phát hành các Ghi chú:
Added alerts that's "Price crossed the session's High/Low after session closed".
Phát hành các Ghi chú:
Changed the option about "Labels".
 • Changed the selection method.
 • Added an option "Day".

Example:
Phát hành các Ghi chú:
Fixed an issue that the 1st candle of session was not wrapped in the box.
Phát hành các Ghi chú:
The calculation of the periods of the Opening-range has been improved.
Phát hành các Ghi chú:
 • Modified the period calculation for Opening-range.
 • Removed the display conditions by timeframe
Phát hành các Ghi chú:
Changed the default value of session time based on "Babypips.com's forex market hours".
Phát hành các Ghi chú:
Fixed drawing issue.
Phát hành các Ghi chú:
 • Added an option "Candle"
 • Removed an option "Filled area"

Example: Candle
Phát hành các Ghi chú:
Added "GMT+430" and "GMT+330" time zones.
Phát hành các Ghi chú:
Added "GMT+530" time zones.
Phát hành các Ghi chú:
- Added one more session
- Changed the history setting to number
- Added an option of the box display style 'Sandwich'

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?