BacktestRookies

Currency Strength

Republished: The original script violated house rules by including an external link to Backtest Rookies.

Background

The currency strength indicator takes up to 4 forex pairs and calculates the average strength across all pairs. The indicator uses the pair's daily percentage change to calculate the overall strength. For flexibility, it can accept any instrument as an input. This means you can use multiple instances to track various currency strengths. It was designed with the major pairs in mind but there is no reason why it cannot be used for other FX pairs.

Note: The indicator defaults to GBP. When setting it up for other currencies, be sure to flag whether the currency is a counter currency or not.

The code is provided free and open source. Please modify it as you see fit.

Screenshots

Defaults with Annotation


Yen strength beating pound strength


Opposing Trends

Phát hành các Ghi chú: Bugfix

Fix for NA values that recently started to appear.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?