ChuckBanger

Instantaneous Trendline Strategy [ChuckBanger]

3455 lượt xem
194
Based on Instantaneous Trendline, by John Ehlers , identifies the market trend by doing removing cycle component. I think, this simplicity is what makes it attractive :) To understand Ehlers's thought process behind this, refer to the PDF linked below.

There are atleast 6 variations of this ITrend. This version is from his early presentations. You can find it here: https://www.mesasoftware.com/seminars/Af...

This is better then a regular MA cross over strategy
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
My free indicators http://bit.ly/2s828h6
For a list of payed indicators: http://bit.ly/2Yr7wI1

Tip jar, if you want to support my free indicators work
BTC: 3EV8QGKK689kToo1r8pZJXbWDqzyJQtHy6
LTC: LRAikFVtnqY2ScJUR2ETJSG4w9t8LcmSdh