hecormier

[HC]MACD Divergence with Alerts

//Original creator ChrisMoody with credits to TheLark as well
//Edit & additions by HeCormier

// MACD indicator with histogram. Plots 4 colors based on direction above and belwo teh zero line.
//Backgrown color print based on divergence of macd trend & histogram loss of momentum.
//Recommend using with RSI divergence and CCI coded OBV for confirmations.
//Auqa (SoftBuy Divergence): Histogram negative, ticking up and macd above zero line trending down
//Lime (HardBuy Divergence): Histogram negative, ticking up and macd below zero line trending down
//Yellow (SoftSell Divergence): Histogram positive, ticking down and macd below zero line trending up
//Red (HardSell Divergence): Histogram positive, ticking down and macd above zero line trending up.
//Alerts: MACD Trigger Long if MACD Bullish Divergence and RSI < 40
//Alert: MACD Trigger Short if MACD Bearish Divergence and RSI > 60
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?