QuantNomad

Monthly Returns with Benchmark

I keep working on trying to make TradingView strategies look fancier.

A few months ago I published the first version of the Monthly Returns for Strategies in Pine Script. I received quite a lot of good feedback and quite a lot of requests to update it.

This is a more advanced version of the Monthly Returns, in it, you can:

  • Display monthly returns of your strategy, benchmark, and alpha over this benchmark.
  • Select benchmark to be another instrument
  • Select the date from which you want to compute monthly returns
  • Show/hide benchmark and alpha
  • Choose colors for gradient for gain/loss values
  • Use it with any type of strategy
  • Use it with replay

I hope it will be useful for you.

It's not about the strategy itself but the way you display returns on your chart. So pls don't critique my choice of the strategy and its performance 🙂

Disclaimer
Please remember that past performance may not be indicative of future results.
Due to various factors, including changing market conditions, the strategy may no longer perform as well as in historical backtesting.
This post and the script don’t provide any financial advice.

Courses:
Pine Programming v5: https://qntly.com/pineprog
Adv.Pine Use-Cases: https://qntly.com/advpine

Access to Pro Indic.: https://qntly.com/proind

Hire Me: https://qntly.com/hirepine
Telegram: https://qntly.com/tel
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?