faytterro

Futures/Spot Ratio

what is Futures /Spot Ratio?
Although futures and spot markets are separate markets, they are correlated. arbitrage bots allow this gap to be closed. But arbitrage bots also have their limits. so there are always slight differences between futures and spot markets. By analyzing these differences, the movements of the players in the market can be interpreted and important information about the price can be obtained. Futures /Spot Ratio is a tool that facilitates this analysis.

what it does?
it compresses the ratio between two selected spot and futures trading pairs between 0 and 100. its purpose is to facilitate use and interpretation. it also passes a regression (Colorful Regression) through the middle of the data for the same purpose.
about Colorful Regression:
how it does it?
it uses this formula:
how to use it?
use it to understand whether the market is priced with spot trades or leveraged positions. A value of 50 is the breakeven point where the ratio of the spot and leveraged markets are equal. Values ​​above 50 indicate excess of long positions in the market, values ​​below 50 indicate excess of short positions. I have explained how to interpret these ratios with examples below.


Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?