Nox-Fx

Nox-Fx/VWAP, Imbalances and µGaps [v2.15]

Nox-Fx Cập nhật   
Hi, this is my private release of my imbalances and gaps indicator.

Permit to visualise:
 • Imbalances.
 • Gaps (regular & hiddens).
 • VWAPs (Yearly, Monthly, Weekly, Daily).

Features:
 • Statistics from the indicator.
 • Detection of imbalances mitigations.
 • History
 • Alerts (Incoming)

I take the liberty of pointing out that this is not intended for end users but for testers in order to comment and provide me with some information that I may not have taken into account.
By example one specific type of hidden gaps seems not to working with this indicator, but worked on the early version.

Regards Nox .
------------

Bonjour/Bonsoir, voici ma publication privee de mon indicateur sur les imbalances et gaps.

Permet de visualiser:
 • Imbalances.
 • Gaps (regular & hidden)
 • VWAPs (Yearly, Monthly, Weekly, Daily).

Fonctionnalités:
 • Statistics from the indicator.
 • Detection of imbalances mitigations.
 • Historique
 • Alertes (incoming)

Cordialement Nox .
Phát hành các Ghi chú: Script disponible en prive ou sur demande uniquement
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?