TrumpShipper

MrPhu_Long_Short_Bitmex

MrPhu_Long_Short_Bitmex (4h, 1D)

Description: identifies optimal times to enter and exit a trade on relatively high-volume goods. The in-house algorithm works against all asset classes, from Forex, stocks, options and, especially, cryptocurrencies.

This script works best with: high volume , long-term goals, large trade positions.
Phát hành các Ghi chú: Bollinger Band color trend##
Phát hành các Ghi chú: You can follow telegram group: http://t.me/VipSignalsFree
Phát hành các Ghi chú: Update Trend color Bollinger Band.
Phát hành các Ghi chú: Update #Fibonacci

Tập lệnh chỉ hiển thị cho người được mời

Quyền truy cập vào tập lệnh này bị hạn chế đối với người dùng được tác giả ủy quyền và thường yêu cầu thanh toán. Bạn có thể thêm nó vào mục yêu thích của mình, nhưng bạn sẽ chỉ có thể sử dụng nó sau khi yêu cầu sự cho phép từ tác giả. Liên hệ TrumpShipper để thêm thông tin, hoặc làm theo hướng dẫn của tác giả bên dưới.

TradingView không đề xuất trả tiền cho một tập lệnh và sử dụng cho đến khi bạn hoàn toàn tin tưởng tác giả và hiểu cách thức hoạt động của tập lệnh. Trong nhiều trường hợp, bạn có thể tìm thấy một giải pháp thay thế nguồn mở miễn phí trong Thư viện Công cộng của chúng tôi.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Cảnh báo: vui lòng đọc trước khi yêu cầu quyền truy cập.