HarmonicLab

Support/Resistance Zone Auto [PRO]

This is an indicator that automatically detects and displays support / resistance zones.
It displays up to 5 zones with a large number of reversals.

<Description of Input>
- Zone Color : Set the zone color.
- Number Of Zones : Set the number of zones to display. Can be set from 1 to 5.
- Zone Width : Set zone width. Selectable from "Very Wide", "Wide", "Normal", "Narrow", "Very Narrow".
- Number Of Reference Bars : Set the number of bars to reference. Selectable from "500", "1000" and "1500". When "1000" is set, the past 1000 bars are referenced from the latest bar (current bar) to investigate the reversal status.
- Reference Point Label : Set the color of the label displayed at the reference start position. Selectable from "Black", "White", and "None". If this parameter is "Black" and the "Number Of Reference Bars" parameter is "1000", a black label with "1000 bars" will be displayed 1000 bars before the current bar.

<Difference from version>
- Increased maximum zone display from 3 to 5.
- Zone color can be set with Input.
- Display the price range of the zone (eg 1.5600 - 1.5650)
- Display Reference Point Label.
Phát hành các Ghi chú: Updates:
Fixed an issue that caused errors in some currency pairs.
Tập lệnh chỉ hiển thị cho người được mời

Quyền truy cập vào tập lệnh này bị hạn chế đối với người dùng được tác giả ủy quyền và thường yêu cầu thanh toán. Bạn có thể thêm nó vào mục yêu thích của mình, nhưng bạn sẽ chỉ có thể sử dụng nó sau khi yêu cầu sự cho phép từ tác giả. Liên hệ HarmonicLab để thêm thông tin, hoặc làm theo hướng dẫn của tác giả bên dưới.

TradingView không đề xuất trả tiền cho một tập lệnh và sử dụng cho đến khi bạn hoàn toàn tin tưởng tác giả và hiểu cách thức hoạt động của tập lệnh. Trong nhiều trường hợp, bạn có thể tìm thấy một giải pháp thay thế nguồn mở miễn phí trong Thư viện Công cộng của chúng tôi.

Hướng dẫn của tác giả

If you would like to use this script, please see here: https://harmoniclab.info/srzone.html

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Cảnh báo: vui lòng đọc trước khi yêu cầu quyền truy cập.