emkill2005

LongSetups with Entry Signals and Trailing Stop(HA)

High probable Long Setups for any time frame and asset.
75+ win rate
Trailing stop always used as exit point
To trade only with the trand - enable MAs in the Inputs tab

x - means Entry signal is active and waiting for long validation
B - on a closed bar is entry signal for long
C - on a developing bar is exit long signal

Green line - long validation line. must close above to go long
Pink line - trailing stop

On Long Entry alert - use Once Per Bar Close option.
On Long Exit alert (Trailing stop triggered) - use Once Per Bar option to trigger sooner and protect your capital.

Always do your own analysis and make trades on your own risk. Find a confluence point where everything aligns and make your own decision. Don't enter a trade because the indicator tells you so. You are free to make a copy of the script and change it to your own needs for your own personal use.
Phát hành các Ghi chú: Fixed a bug with the trailing stop.

Important: This script is intended to be used with Heikin Ashi candles.
Phát hành các Ghi chú: - Use MA by default - trade with the trend
- Added blue line - Long Entry point
- Added trailing stop to break even on green candles. Enabled by default
- Trailing Stop on all red candles
Phát hành các Ghi chú: Added stop loss trailing rules (disabled by default - can pe enabled in the inputs tab)
MAs changed to fib MAs (8-13-21-55) - disabled by default
Phát hành các Ghi chú: Fixed a bug with the trailing stop
Phát hành các Ghi chú: Added option to trail stop loss for the first higher high candle's low above entry price(for risk free trades)
Added option to trail stop loss for all higher highs above entry price - for tight stop
Enabled 'Buy On Higher High' option by default for faster entry (set alarm One Per Bar option to get the alarm asap)
Fixed a few bugs
Phát hành các Ghi chú: Enabled 10 EMA by default
First higher low above entry is trigger for trail SL
Added more settings for rules on how trailing SL should work - can be changed from the inputs page
Also added a new rule: a candle that wicks bellow the line and triggers SL and then turns back green is considered a signal candle. That way we reenter faster the trade after a fake out.
Phát hành các Ghi chú: By default:
-Closing green candle is signal for next trade
-Closing red candle is signal for next trade

The high of the candle will be the entry point for the next trade. This is meant for faster reentry after a fake out. The option can be disabled from the inputs tab.
Phát hành các Ghi chú: removed 2 MAs. (Only 2 left)
added more options to trail SL. (can be customised in the inputs tab)
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?