loxx

FDI-Adaptive Supertrend w/ Floating Levels [Loxx]

FDI-Adaptive Supertrend w/ Floating Levels is a Fractal Dimension Index adaptive Supertrend indicator. This allows Supertrend to better adaptive to volatility of the market. This also includes floating levels that act as support and resistance, stop loss or take profit, or indication of market reversal. Additional signal types will be added in the future based on these floating levels.

What is the Fractal Dimension Index?
The goal of the fractal dimension index is to determine whether the market is trending or in a trading range. It does not measure the direction of the trend. A value less than 1.5 indicates that the price series is persistent or that the market is trending. Lower values of the FDI indicate a stronger trend. A value greater than 1.5 indicates that the market is in a trading range and is acting in a more random fashion.

What is the Supertrend?
Supertrend indicator was created by Olivier Seban to work on different time frames. It works for futures , forex, and equities. It is used in 15 minutes, hourly, weekly, and daily charts . Based on the parameters of multiplier and period, the indicator normally uses 3 for multiplier and 7 for the ATR period as default values. Average True Range is represented by the number of days while the multiplier is the value by which the range is multiplied.

Included:
  • Bar coloring
  • Alerts
  • Signals

Public Telegram Group, t.me/algxtrading_public

VIP Membership Info: www.patreon.com/algxtrading/membership
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?