Mustafaozver

No-lose trading targets (Based on MFI) By Mustafa ÖZVER

Mustafaozver Cập nhật   
This code shows expected reaction target prices after sudden moving based on MFI . Red area means the price is on overbought area, green area means the price is on oversold area. If you see red area under price, you can make short option to next to the horizontal beginning price of red area. If you see green area over price, you can make long option to next to the horizontal beginning price of green area.

When this code works
- The green area starts where mfi value is on oversold
- The red area starts where mfi value is on overbought

Of course, this code may be failed, do not forget the target may never come. But hopefully price will cross over the target.
And you (as developers) can develop this code by using anything instead of mfi to get up-down target prices.

But only this values can not guarantee good results for trading. BE CAREFUL
Phát hành các Ghi chú:
- Develop the mfi calculations better
- Filtered volume and price data
- Fixing target price from selected bar

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?