LuxAlgo

Support and Resistance Levels with Breaks [LUX]

LuxAlgo Premium Cập nhật   
This script provides basic pivot point Support and Resistance Levels to the user whilst displaying Break signal tags. It also has the ability to let the user display more significant breaks by filtering using the Volume Oscillator.

Only more significant breaks of these basic levels are displayed to the user when optimized which avoids noise and messy signals.

It will also display breaks with candles it deems to be bullish (e.g. having a longer upper or lower wick).

Notation

The notation of "B" denotes a break of either a Support or Resistance level with a volume greater than the threshold.
The notation of "Bull or Bear Wick" denotes a bullish or bearish candle on the break.

Settings:

Left Bars - the number of bars left hand side of the pivot .
Right Bars - the number of bars right hand side of the pivot .
Volume Threshold - the threshold value (%) for the Volume Oscillator.

Usage & Details:
Knowing when a pivot S/R level is broken with significance can be of great help to a trader. Many times significant levels may not be broken with significant force and the move is therefore weaker and possibly not worth trading.
Phát hành các Ghi chú:
Copyright update
Phát hành các Ghi chú:
Minor Changes.
Phát hành các Ghi chú:
Update to script title.

Get Access to LuxAlgo indicators: https://luxalgo.com

Join our 100k+ community: https://discord.gg/lux
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?