Biticon

Elder impulse release

The purpose of Impulse Release is to prevent trading in the wrong direction. While the Impulse System operates in a single timeframe, Impulse Release is based on two timeframes. It tracks both the longer and the shorter timeframes to find when the Impulse points in the same direction on both.

Its color bar flashes several signals:

If one timeframe is in a buy mode and the other in a sell mode, the signal is "No Trade Allowed", a red bar.
If both are neutral, then any trades are allowed, showing a blue bar.
When one is bullish while the other is either bullish or neutral, there is a green bar, allowing traders to buy and prohibiting shorting.
When one is bearish while the other is either bearish or neutral, a red bar signals that shorts are permitted, while long trades are not allowed.Please check Dr Elders books available on amazon they are a great buy and a nice to read.
Phát hành các Ghi chú: you can now change the time ratio
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?