CrazyKishore74

Cvwap-Pvwap 2.0

A simple vwap based Intraday trend indicator.

Volume-Weighted Average Price ( VWAP ) - the average price weighted by volume , starts when trading opens and ends when it closes. This can help institutions buy or sell in large orders, without disturbing the market.

After buying or selling, institutions compare instrument price to closing VWAP values at end of the day.
For big financial institutions;
A buy order executed below the VWAP value, considered a good fill because the security was bought at a below average price.
A sell order executed above the VWAP would be deemed a good fill because it was sold at an above average price.

Simple price based moving average is not helpful for them; = as it doesn't incorporates volume traded. Hence - VWAP :)

So how it helps us in decoding the IntraDay-trend? - Through a 2 day vwap co-relation.

So, Closing value of previous day vwap = Pvwap
Today's running vwap = Cvwap


Defining the IntraDay Trend:

Moderately Bullish = candle closing price above Pvwap but below Cvwap
Super Bullish = Closing price is above both (Cvwap and Pvwap)

Moderately Bearish = Closing price is above Cvwap but below Pvwap
Super Bearish = Closing Price is below both (Cvwap and Pvwap)

A big gap between the Cvwap and the candle closing price defines the strong participation from institutions in that direction. (Strong Trend)

Moving with the smart money, in the overall trend is a wise decision for any intraday trader and this helps at its best.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?