ParCorn

TD Count with Levels

A version of the TD sequential indicator that also shows the 6/7 level on the chart

You can figure out the count by counting the gray crosses

For barcolor, yellow is a perfected 8-count and Blue is a perfected 9-count
Phát hành các Ghi chú: Fixed TD8 to 9 perfection carry-over
Phát hành các Ghi chú: update to include NR
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận

Me too dunno how to read this)
Phản hồi
Fascinating- could you pls explain how to read this- is it a time duration cycle? What is TD?
Phản hồi