martinweb

CD DeMark Range Expansion V3

martinweb Updated   
I pretty much liked the initial idea by CristianD and the updated version by Eduardo Mattje of DeMarks Range Expansion.
The idea is to the range of the last day, multiplying it by 0.38 and 0.62 and projecting them from the opening of the current day, both in the up and down directions.

I tried to make it better with following fixes.
– Changed the range / amplitude to actually use the previous instead of the current candle >> amplitude = high - low
– Added the ability to set a custom number for the calculation of the expansion. The default is math.rphi which is ~0.618.
– Added a custom resolution entry field so you can for example enter 720 for half a day.
– You now can choose wheter it should use the daily open or the last days hl2 ( (high+low) / 2 ) for the calculation of the range expansion.
– Connecting lines for the ranges can now be turned off
Phát hành các Ghi chú: Description update
Phát hành các Ghi chú: Set the normal mode to default instead of the hl2 range mode.
Phát hành các Ghi chú: Fixed the tooltip to make it fit.
Phát hành các Ghi chú: – Added a mode dropdown selection for higher convenience. You can now choose between Daily Open, HL2 (Center) or HLC3 (Pivot) as a starting point for the calculation of the expansion.
– The offset selection for HL2/HLC3 mode and amplitude (range) are now completely customizable to your likes.
Phát hành các Ghi chú: Minor descriptory fix
Phát hành các Ghi chú: Added a second level due to a request and added a ATR table for daily and current charts candles movement.
Center mode seems to be interesting for crypto assets.
Phát hành các Ghi chú: Fixed the color bug and added the central pivot range.
Phát hành các Ghi chú: Added technical ratings
Phát hành các Ghi chú: Global Switches added for DMRE and CPR
Phát hành các Ghi chú: Added a second Central Pivot Range.
Phát hành các Ghi chú: Added Daily, Weekly and Monthly Open keylevels.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?