hoip

Pinbar-Rejection-Indicator

This indicator allows you to filter noisy pin bar chart, with pin bars which have been rejected from dynamic support/resistance level also named as 21 Moving Average.
I would consider to work only on higher time frames like 1H and higher, so you really can find only best entries.

Have fun, write your feedback in the comments section:)

P.S This is the first version of the indicator, so be free to contribute, and soon I'm going to improve this indicator.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?