madoqa

Bitfinex XRP Long/Short +Ratio

391 lượt xem
32
391 0
default:
ON - BitFinex longs/shorts and sub
OFF - itFinex longs/shorts ratio
Gỡ bỏ khỏi Script Ưa thích Thêm vào Script Ưa thích

Bình luận