brobear

Power Line

A flexible combination of price and volume rate of change . Signals (sources) can be combined to create familiar indicators like On Balance Volume (OBV), or creativity inspired indicators.

The default settings multiply the change in price (flow) by volume (pressure) which is “money” or “power” (like in an electrical circuit). But, any combination of signals can be multiplied/divided... which might be “power", or something else.

See script comments for full details.

This indicator complements the “Multi Oscillator” indicator:
There are many similarities, but “Power Line” plots one line over price: either as an oscillation type signal or it’s integral, which tracks price in some relationship. The Left Axis is used for scaling.

While this indicator is handy for trading decisions, it's highly educational. It has allowed me to get a feel for other well known indicators, like On Balance Volume (OBV), Chaikin Money Flow ( CMF ), Accumulation/Distribution Lines (ADL), Money Flow Index ( MFI )... and others. And in this process, other composite signals unfold quickly. Let your creativity go!
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?