melihtuna

Chaikin Money Flow - Library

Library "Chaikin Money Flow"

cmf()

Developed by Marc Chaikin, Chaikin Money Flow measures the amount of Money Flow Volume over a specific period.
Money Flow Volume forms the basis for the Accumulation Distribution Line. Instead of a cumulative total of
Money Flow Volume, Chaikin Money Flow simply sums Money Flow Volume for a specific look-back period, typically
20 or 21 days. The resulting indicator fluctuates above/below the zero line just like an oscillator. Chartists
weigh the balance of buying or selling pressure with the absolute level of Chaikin Money Flow. Chartists can
also look for crosses above or below the zero line to identify changes on money flow.

The Accumulation Distribution Line was developed by Marc Chaikin to measure the cumulative flow of money into and
out of an index or security. The Accumulation/Distribution Line can be compared to the OBV (On Balance Volume),
which adds or subtracts volume depending on the closing price. Marc Chaikin chose a different approach, instead
of relying on the closing price, he used CLV (Close Location Value).

Thư viện Pine

Với tinh thần TradingView thực sự, tác giả đã xuất bản mã Pine này như một thư viện mã nguồn mở để các lập trình viên Pine khác từ cộng đồng của chúng tôi có thể sử dụng lại nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng thư viện này một cách riêng tư hoặc trong các ấn phẩm mã nguồn mở khác, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy chung.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng thư viện này?

Sao chép văn bản vào khay nhớ tạm và dán nó vào tập lệnh của bạn.