quantguy

Kovach Crypto Spread

The Kovach Crypto Spread indicator calculates the spread in profit between Bitcoin and the leading Altcoins. The Altcoins are weighted by market cap and this script is update weekly so you constantly have the most relevant Altcoins and their coefficients in the indicator.

Values above zero indicate a net flow from Altcoins to Bitcoin and vice versa. Let's consider how to use this data.

1. If Bitcoin is rallying, and the spread is well above zero, this indicates that Bitcoin is providing more profit than Altcoins. Consider taking some profits from BTC and investing in Altcoins.

2. If Bitcoin is retracing, but the spread is still above zero, it means that Altcoins are getting hit harder than Bitcoin , and you should keep your position in Bitcoin .

3. If Bitcoin is ranging, and the spread is below zero, it means that Altcoins are rallying and Bitcoin is stagnant.

For access to this indicator and more, please visit http://quantguy.net

Join my discord at https://discord.io/quantguy
Tập lệnh chỉ hiển thị cho người được mời

Quyền truy cập vào tập lệnh này bị hạn chế đối với người dùng được tác giả ủy quyền và thường yêu cầu thanh toán. Bạn có thể thêm nó vào mục yêu thích của mình, nhưng bạn sẽ chỉ có thể sử dụng nó sau khi yêu cầu sự cho phép từ tác giả. Liên hệ quantguy để thêm thông tin, hoặc làm theo hướng dẫn của tác giả bên dưới.

TradingView không đề xuất trả tiền cho một tập lệnh và sử dụng cho đến khi bạn hoàn toàn tin tưởng tác giả và hiểu cách thức hoạt động của tập lệnh. Trong nhiều trường hợp, bạn có thể tìm thấy một giải pháp thay thế nguồn mở miễn phí trong Thư viện Công cộng của chúng tôi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Cảnh báo: vui lòng đọc trước khi yêu cầu quyền truy cập.