ucsgears

UCSgears_Linear Regression Curve

6786 lượt xem
558
The Linear Regression Slope is based on the Curve.

List of All my Indicators - https://www.tradingview.com/p/stocks/?so...
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
// Created by UCSgears -- Version 1 
study(title="UCSGEARS - Linear Regression Curve", shorttitle="UCS-LRC", overlay=true)
src = close
len = input(defval=25, minval=1, title="Linear Regression Length")
lrc = linreg(src, len, 0)
plot(lrc, color = red, title = "Linear Regression Curve", style = line, linewidth = 2)